Programa

Amb el teu

support

es possible

Cuidem Godella som una candidatura que naix des de la unitat i convergència entre persones independents de la societat civil, partits polítics i associacions, que hem anat coincidint i trobant-nos en les lluites per un poble més verd, més saludable, més just i solidari. Un poble amb un urbanisme d’escala humana i sostenible i amb una prosperitat compartida.


Cuidem Godella volem donar respostes als problemes i reptes que tenim. Els vells i els nous. El canvi climàtic que vivim i cal afrontar des dels municipis; els serveis públics que necessitem per a millorar la qualitat de vida i la igualtat de les persones i, també, l’imprescindible impuls d’un nou model urbanístic que tot l’emmarca i condiciona.


I amb aquests propòsits, des de Cuidem Godella ens comprometem a protegir el patrimoni natural que encara conservem i a remodelar el nostre espai urbà amb una concepció enfocada a potenciar els aspectes paisatgístics i mediambientals, la qualitat
de vida de les persones i a un creixement equilibrat i limitat, per tal de no convertir Godella en un barri dormitori de l’àrea metropolitana de València.


Volem avançar cap a la suficiència energètica amb fonts renovables i cap a models més eficients de gestió dels residus i de l’aigua, al mateix temps que impulsem l’economia circular i de proximitat. Treballarem per una Godella socialment sostenible, inclusiva i solidària i per un Ajuntament eficaç, transparent i participatiu.


El patrimoni natural, el nostre principal patrimoni


El valor de Godella és que, sent una localitat pròxima a València, està situada en un territori privilegiat, entre l’horta, el secà i les llomes arbrades, que configuren un ecosistema que volem preservar, malgrat la recent destrucció de l’entorn de la Torreta del Pirata. Aquesta ubicació és la que ha fet de Godella el lloc amable i acollidor per a viure que coneixem.

Mantenir i recuperar el nostre patrimoni natural és el nostre compromís, perquè és el que hem de traspassar als nostres fills i néts. I amb aquest objectiu:


Ens comprometem a elaborar un nou Pla General Urbanístic participatiu que ordene el nostre territori amb respostes del segle XXI, que preveja les infraestructures que necessitarem, que protegisca els pocs espais naturals que ens queden i definisca on serà possible construir sense destruir el paisatge i la biodiversitat.


Volem protegir la Lloma i el barranc dels Frares com a infraestructures verdes per a Godella i l’àrea metropolitana de València, per ser un dels últims reductes de bosc mediterrani; també el paratge de les Pedreres, no sols com a patrimoni natural, sinó com a part del nostre patrimoni històric, amb ús recreatiu i educatiu. Tots dos paratges, rics en biodiversitat serviran de corredor verd entre els diferents espais naturals que encara queden a Godella i en les poblacions veïnes. Així mateix volem estudiar la protecció d’altres espais naturals de Godella com la Quartella, l’espai que queda al costat del cementeri, entre la pedrera i la carretera de Bétera, o l’entorn de la Lloma del Gualo.


Per això, el Pla General haurà d’incloure estudis del paisatge, mediambientals, econòmics, patrimonials, hidràulics i de mobilitat que permeten la participació de la ciutadania i la presa de decisions sobre els usos futurs del sòl en aquestes àrees i en tot el conjunt de Godella.


És imprescindible preservar l’horta, la qual cosa ens obliga a oposar-nos a l’actual projecte de l’Assarb per ser destructiu de l’horta, afectar les Pedreres i perquè no soluciona els problemes d’inundabilitat en episodis de pluges intenses.


Ens comprometem a estudiar i impulsar altres alternatives respectuoses amb el medi ambient i l’horta com, per exemple, els sistemes urbans de drenatge sostenible què podrien situar-se en el Bovalar.

Alternatives que ja estan sent utilitzades amb èxit en altres ciutats i pobles. Ho farem en col·laboració amb la Generalitat.


El nou Pla General haurà de programar les infraestructures necessàries per a evitar inundacions, i altres accions per a convertir Godella en una ciutat verda i sostenible, prenent com a base l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 i altres directrius europees que permeten captar fons estatals i europeus per al seu desenvolupament.


Pel que fa a La Canyada de Trilles (Torreta
del Pirata), continuarem donant suport
als processos jurídics instats per part de
les associacions veïnals i ambientals, fins
que no hi haja cap possibilitat legal de paralitzar el PAI depredador i especulatiu. Cuidem Godella continuem mantenint que mai hauria d’haver-se dut a terme i ens agradaria poder revertir-ho com a zona forestal, sense hipotecar de nou al poble com desgraciadament es va fer amb el Parc de
la Devesa del Sagrat Cor. No ens enganyem
ni enganyem a ningú, sabem que és molt improbable que açò puga succeir, però tant des de la Unió Europea, com des dels governs d’Espanya i de la Generalitat, existeixen fons destinats a renaturalitzar terrenys fins ara construïts. La Torreta del Pirata es mereix tindre de nou una oportunitat de continuar sent el pulmó verd de Godella i ser gaudit per tots els godellencs, d’ara i de futures generacions.


Un espai urbà per a la qualitat de vida


Cuidem Godella volem recuperar els carrers i espais públics per a la interacció social, per als nostres xiquets i xiquetes, els nostres joves i els nostres majors, els vianants i les bicicletes. Volem un poble net, segur, amb menys soroll i contaminació, amb espais públics ben cuidats i de qualitat.
Per això, millorarem i rehabilitarem els abandonats parcs de Godella amb zones infantils adequades, que promoguen un joc

creatiu, amb ombra i un entorn segur que estimule el seu desenvolupament psicomotor i imaginatiu. Un lloc que permeta també als majors i als progenitors relacionar-se.


Impulsarem polítiques de renaturalització de zones urbanes i reverdiment dels nostres carrers i places amb arbres que ens donen ombra i vegetació que sostinga la biodiversitat.

 
L’ordenació de l’habitatge a Godella serà el punt principal del nou Pla General i estarà precedit per sòlids informes urbanístics, demogràfics i econòmics. Però podem avançar alguns principis i actuacions: Volem un urbanisme a la mesura de les persones i no dels especuladors.

 
No volem més PAIs i promocions que impliquen el segellament de nous terrenys amb la impermeabilització del sòl i l’agreujament de les inundacions que això suposa i que generen ràpids i mal planificats creixements poblacionals que repercuteixen en saturació de serveis sanitaris i escolars, augment del parc mòbil i col·lapse del trànsit rodat amb la subsegüent contaminació acústica i mediambiental. En definitiva, pèrdua de qualitat de vida.


Les necessitats de nous habitatges han
de sorgir de la rehabilitació i reformes d’immobles i de la construcció sobre solars ja consolidats en zones construïdes. En el barri antic fomentarem el manteniment i protecció d’edificis i barriades que són la història i personalitat del nostre poble i per això, impulsarem la rehabilitació i regeneració dels centenars d’habitatges buits que té el nostre municipi.


Crearem a poc a poc, i amb la col·laboració de la Generalitat, un parc d’habitatge públic per a lloguer social i un registre municipal de demandants d’habitatge que facilite, des del control públic, l’accés en règim de lloguer, especialment per a persones i famílies vulnerables i joves.

Impulsarem noves formes d’accés a l’habitatge, com el cooperativisme i els habitatges per a persones majors – cohabitatge -.


La mobilitat és un aspecte crucial perquè Godella s’ha convertit en un poble escolar amb milers de places (quasi tantes com habitants té el poble) al qual cada dia arriben centenars de vehicles de motor per a portar alumnes als col·legis, creant problemes de trànsit, inseguretat, contaminació i aparcament.


Treballarem en un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que contemple mesures de pacificació del trànsit privat i millora de la seguretat, amb l’objectiu de prioritzar al vianant, la bicicleta i el transport públic i disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica, millorar la connexió dels barris del poble, com per exemple Conxeta i Campolivar, de manera que es millore la qualitat de vida i el descans de les persones.


Per això proposem:


Velocitats baixes en tot el poble, la qual cosa permetrà que les bicis puguen anar pels carrers i substituir els carrils ja existents i infrautilitzats per voreres més amples amb alineacions d’arbres que proveïsquen d’ombra i frescor a l’estiu; conversió en zona de vianants de tots els encreuaments, tant del centre, com de l’Eixample i Campolivar; itineraris de vianants que connecten els punts més rellevants de Godella, creació de Camins Escolars Segurs en els centres públics i privats de Godella. I la renovació progressiva de les calçades urbanes amb asfalt antisoroll i anticalfament.


Un poble energèticament autosostenible i net, una economia circular i de proximitat


Cuidem Godella apostem per generar la nostra pròpia energia neta i renovable i per plans d’estalvi i eficiència energètiques per a

reduir els consums, d’aquesta manera es crea ocupació local i es combat el canvi climàtic, al mateix temps que es redueix la factura elèctrica que paguem.


Impulsarem des de l’Ajuntament sistemes d’autogeneració i autoconsum en les teulades d’habitatges, infraestructures públiques i empreses, així com Comunitats Energètiques Veïnals; equipararem els nivells d’enllumenat nocturnals europeus, i impulsarem la rehabilitació energètica d’habitatges; donarem suport a l’electrificació de la mobilitat a través de la implantació d’una xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics d’alta rapidesa. Crearem una Agència Local de l’Energia i el Canvi Climàtic que desenvolupe totes les accions necessàries, facilitant assessorament i suport fiscal i econòmic a la ciutadania.


Proposarem als nostres municipis veïns, treballar en l’elaboració d’un pla d’adaptació al canvi climàtic per a disminuir els riscos i els danys que ja s’estan produint. Molt especialment el problema de les inundacions.


En matèria de residus, pretenem establir un marc local adequat per al desenvolupament d’un canvi de paradigma, basat a generar menys volum de residus i a disminuir el percentatge d’aquests que acaben en l’abocador. Per això, impulsarem iniciatives dirigides a la reducció del desaprofitament alimentari i a la recollida selectiva en origen dels residus domèstics. Això ens permetrà augmentar el percentatge de matèria a recuperar, reutilitzar i reciclar. Es tracta d’allargar la vida útil dels productes i que una vegada rebutjats, no siguen considerats residus sinó recursos.


Ens comprometem a després dels debats necessaris i les campanyes d’informació i conscienciació que tot canvi implica, promoure els millors sistemes de gestió de residus basats en la recollida selectiva en origen, acompanyat d’un pla municipal de recollida i aprofitament de les restes generades per les podes agràries i de jardineria. Aconseguir recollir els residus

orgànics o bioresidus per separat, permetria que es pogueren utilitzar per a generar compost de qualitat i per tant adob per als nostres camps i jardins. Amb les restes de podes podríem obtindre una generació d’energia i calor en instal·lacions de xicoteta escala. És a dir, estaríem avançant en economia circular i de proximitat, al mateix temps que tindríem un poble molt més net i saludable.


Així mateix, es realitzaran campanyes de sensibilització/educació mediambiental per a millorar l’actitud, els hàbits i el comportament de la ciutadania i per a mantindre el nostre municipi net i saludable. Impulsarem un sistema d’ADN caní per a afavorir el compliment de la normativa sobre les deposicions dels animals de companyia.


L’aigua ha de gestionar-se com un bé escàs i renovable. Per això, treballarem amb l’objectiu de reduir i optimitzar els consums, reutilitzar les aigües i gestionar els períodes de sequera i els episodis de pluges torrencials, amb mesures com millorar la canalització d’aigües pluvials i fecals i anar avançant, progressivament, en una xarxa separada de clavegueram i implantar sistemes de drenatge naturals. Continuarem defensant la remunicipalització de la gestió de l’aigua.


Cuidar Godella és promoure l’economia de proximitat, és donar suport al comerç local, als nostres agricultors i als productes de l’horta, és impulsar noves activitats lligades al coneixement, però també a l’artesania, a la xicoteta indústria, a les cures i a la cultura, i a la recuperació, reparació i reciclatge de materials i productes, generant ocupació local per als nostres joves i combatent l’abandó i la pobresa. Impulsarem espais per al cotreball on empreses de nova creació s’unisquen i tinguen serveis a preus assequibles per a desenvolupar la seua activitat.


Godella ha sigut triada històricament per artistes rellevants de diverses disciplines (pintura, escultura, fotografia, música, literatura, disseny, il·lustració, etc.) per a viure i crear.

És un poble de cultura i per a la cultura. I això, a més de fer-ho valdre, cal promoure-ho des de l’Ajuntament amb recursos i facilitats. Cuidem Godella ens comprometem a estimular les capacitats creatives de Godella per a la cultura i les arts.


Volem crear un Consell de Cultura en el
qual les necessitats i propostes dels artistes puguen ser escoltades i, si s’escau, ateses. També una pàgina web a l’Ajuntament en la qual recollir idees, generar intercanvis i interaccions. Pretenem convocar alguna ajuda anual per a joves artistes universitaris, desenvolupar trobades anuals i millorar la comercialització dels esdeveniments que ja es fan en el Capitoli. El valor de la cultura no sols té dimensió immaterial, sinó que també és generadora d’una economia important.


Amb les associacions juvenils i culturals cal millorar la relació per a facilitar-los els espais necessaris per a desenvolupar les seues activitats sense saturar determinades zones i veïnats. I això és possible sis’habiliten diferents zones i espais.


Godella socialment sostenible inclusiva i solidària


Aconseguir una societat justa i equitativa, amb menys desigualtats i amb una prosperitat compartida és un dels principals objectius de la nostra candidatura. Un poble que, en totes les polítiques i plans d’actuació, promoga la igualtat de gènere. Un poble lliure de violències masclistes i de polítiques segregadores. Un poble segur, amable, inclusiu i tolerant.


Necessitem uns Serveis Socials de qualitat, eficaços i eficients, que oferisquen una atenció completa i integradora a totes les persones amb problemes econòmics i d’exclusió social. Per a fer-ho possible ens comprometem al fet que ni un recurs, ni una subvenció més, es perda. Dotarem a Serveis Socials del personal necessari perquè això deixe d’ocórrer. Impulsarem mesures per a reduir el temps de pagament de les ajudes d’emergència a

15 dies. Habilitarem un sistema de cita en línia, així com una atenció telefònica urgent per als casos que ho requerisquen. Elaborarem un Pla d’Ocupació que permeta substituir les ajudes econòmiques de Serveis Socials per un Salari municipal que servisca per a millorar els serveis municipals públics i dignifique a la persona.


Impulsarem l’eliminació de les barreres arquitectòniques. Posarem a disposició de la ciutadania una bústia en el qual notificar les intervencions a realitzar. Iniciarem gestions per a la creació d’un Centre de Dia públic. Durem a terme campanyes de difusió i sensibilització, i oferirem a associacions, col·legis, AFAs i ciutadania, plans formatius en igualtat i lluita contra la discriminació i la violència.


En matèria d’esport i educació posarem en funcionament la piscina municipal climatitzada que fa anys que està tancada i millorarem les actuals instal·lacions esportives. Subvencionarem les activitats esportives als menors de 25 anys, majors de 65 i persones en risc d’exclusió social.


Màxima prioritat per a l’execució del Pla Edificant dels col·legis Barranquet i Cervantes. I també agilitzarem les labors de manteniment dels col·legis públics per tal de reduir els temps d’espera, a més de dotar els diners necessaris per a cobrir totes les necessitats de reparació que són urgents i necessàries. Millorarem l’Escola d’Adults per tal de cobrir tota la demanda, a més d’iniciar una nova oferta formativa dirigida a promoure una major conscienciació mediambiental.


I crearem una escoleta municipal de 0 a 3 anys. Continuem reivindicant la necessitat d’un institut compartit entre Godella i Rocafort.

Un ajuntament eficaç, transparent i participatiu


Cuidem Godella naixem per a revertir la progressiva desconnexió de l’Ajuntament amb els interessos dels veïns i veïnes de Godella i l’abandó en el qual està sumit el nostre poble. Volem un Ajuntament que funcione, que escolte,


que informe la ciutadania, que done resposta a les seues necessitats, que facilite la participació real i que ens consulte sobre les decisions que suposen canvis irreversibles o hipotequen el patrimoni natural, urbà o social.


Adoptarem les mesures necessàries per a afavorir un clima de treball saludable de tot el personal de l’Ajuntament a fi que el seu benestar laboral revertisca en la millora de l’atenció a la ciutadania.


Millorarem la gestió del pressupost municipal
i de les subvencions i fons europeus als quals tenim dret i promourem la remunicipalització de tots els serveis públics que hui s’ofereixen des d’empreses privades sempre que la legislació ho permeta i l’eficiència i l’estalvi ho justifiquen.


Promourem mesures que faciliten totes les gestions entre les persones i l’Ajuntament a través de la web, simplificant el procés i augmentant el tipus de gestions a realitzar en línia, amb un Punt d’Atenció i Informació Municipal per a persones majors, a més d ́establir mecanismes per a millorar la informació.


Ampliarem la Carta de Participació Ciutadana i crearem els Consells de Participació Ciutadana perquè siguen vertaders espais d’escolta i de diàleg.


Hi ha molt per fer, però moltes ganes d’aconseguir-ho. Cuidem Godella és l’expressió d’aquesta voluntat, d’aquesta energia individual i col·lectiva, i d’aquest compromís amb el nostre poble.

Som

el que

diem